bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Hugo Ewalds examensarbete om antifeminism på Flashback

with 12 comments

Toklandet tipsade om Hugo Ewalds examensarbete i genusvetenskap vid Stockholms Universitet: ”Vart är patriarkatet när männen behöver det som mest?”: En analys av de dominerande diskurserna rörande jämställdhet och feminism på Flashback Forum” (titeln inleds med ett citat) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-91009, http://toklandet.wordpress.com/2013/08/10/lite-att-lasa/

Flashback Forum är inte den enda hemsidan som nämnts i den näthatsdebatt som pågått under våren, utan en av flera. Ändå kommer jag i den här studien att rikta mina ögon på just Flashback Forum, vilket innebär att andra relevanta hemsidor ‒ som t.ex. Avpixlat, Exponerat och Genusnytt ‒ kommer att få stå tillbaka.”

Även om jag ibland hamnar där via någon länk, så tycker jag diskussionen där ofta blir för kaotisk och polemisk för att vara intressant, och har därmed inte så bra koll på Flashback. Mina kommentarer blir därmed lite som om han diskuterade jämställdism i allmänhet, snarare än just ”liberal-jämställdistisk diskurs” på Flashback.

Den poststrukturalistiska förståelsen av vad en diskurs är växte fram inom humaniora och samhällsvetenskap som en motreaktion mot de utpräglat positivistiska strömningarna som dominerade inom sociologi och psykologi. Poststrukturalismen som teoribildning är därför ofta definierad genom sitt motstånd mot det upplysningstänkande som postulerar förnuftet som grundstommen i mänskligt varande ‒ och som en väg till sanningen. Poststrukturalister ställer sig i motsättning till denna tro på universell och objektiv kunskap, för att istället mena att kunskap alltid är partisk och situerad. All kunskap är på så sätt konstruerad, och enbart giltig inom specifika sociala kontexter (MacLure 2003:174).”

Om man läser det som att vad någon tror på färgas av vederbörandes subjektivitet, så fungerar det, men blir urvattnat och utan konflikt; problemet är att dylikt så ofta sägs i betydelsen att det inte finns objektiva sanningar, och att det inte är värt att sträva efter objektivitet. Då blir det konflikt mot de som anser att man bör sträva efter så hög grad av sanning och objektivitet som möjligt. Att vi inte kan göra anspråk på att kunna uppnå absolut sanning, betyder inte att vi skall avstå från att sträva efter att komma så nära som möjligt.

Jag har skrivit om de foruminlägg som samlats in till fyra olika “scener”, som kan förstås som semi-fiktionella varianter av de forumtrådar som studerats. Detta tillvägagångsätt innebär en möjlighet att “träda in” i diskursen, och på riktigt förstå den ‒ för att sedan kunna skriva som om forskaren själv var en del av den (se t.ex. Richardson 1997 och Adeniji 2008). Valet att presentera resultatet av studien i denna form blir alltså även den en del av själva analysen. Jag har även valt att i scenerna stundtals inkludera mindre motdiskurser ‒ detta för att ge en tydligare bild av hur forumets diskussioner faktiskt ter sig, och inte riskera att fastna i en fälla där de dominerande diskurserna framställs som allomfattande. Trots det faktum att skribenterna redan är anonyma har jag valt att fingera skribenternas användarnamn ‒ detta har jag gjort både på grund av att scenerna jag skapat just är skapade, och att det går inte längre att säga att den text jag skrivit in i texterna är samma text skribenten själv skrivit.”

Skall man omformulera vad någon annan skrivit, måste man ha begripit vad de menat, och dessutom vara ärlig. När man läser feminister som skriver om vad antifeminister har skrivit eller hävdat, är det vanligare att det är karikatyrer och halmdockor än att det är kompatibelt med vad som faktiskt hävdades av antifeministen. Att debattörer med avsaknad av respekt för den andres åsikter, grovt förvanska dessa, är ett omfattande problem i debatten. Eftersom jag sällan läser på Flashback, och Ewald har anonymiserat och omformulerat de redan anonyma inläggen, blir det vara svårt att granska Ewalds omformuleringar.

I regel kan man urskilja två stora antifeministiska diskurser, som ofta överlappar varandra ‒ men som vilar på olika [epistemologiska] grunder. Vid sidan av dessa existerar en flora av pro-feministiska diskurser, som i regel besitts av en minoritet av diskussionernas deltagare ‒ och som sällan är enhetliga eftersom rösterna är så få.”

Hur många varianter man urskiljer handlar främst om hur intresserad betraktaren är av att dela upp i olika varianter. Är måhända Ewald mer intresserad av nyanser av feministiska diskurser? Han gör åtminstone en uppdelning av antifeminism i två kategorier, det är inte bara ett enda kollektiv. (Sedan är ju skillnaden han delar upp antifeminism utifrån, huruvida könsskillnader skall främjas eller accepteras som de är, en fråga om värderingar om hur samhället bör vara, inte epistemologi?).

Det absolut vanligaste sättet att förstå kroppen på, och som är dominerande genom alla de fyra forumtrådar som analyserats, är att förstå kroppens biologi som den faktor som står till grund för det mesta av en individs handlande. Mer konkret innebär detta att den stora delen inlägg på Flashback som analyserats utgått från en biologistisk grund, det vill säga en definition av kroppen som ser det som anses vara ren biologi som det som främst kommer att avgöra en individs handlande (Tallis 2011). Denna definition av det biologiska som den komponent som främst determinerar mänskligt handlade …”

Stön. De som diskuterar det biologiska könets roll på det viset är nästan alltid feminister, som använder det som halmgubbe/karikatyr av ”alternativet” för att därigenom ”bevisa” sin egen position att ”kön är en social konstruktion”. Antingen är biologi irrelevant, och har inget signifikant genomslag på könens statistiska beteenden, eller också dikterar det hur varje individ beter sig, oföränderligt och oberoende av socialisering och kultur. Som att det inte skulle finnas några mellanting, där både biologi och kultur/socialisering spelar roll, och som att det inte skulle vara sådana mellanting som hävdas av kritikerna.

En tydlig följd av denna artikulering är den dominerande förståelsen av vetenskap som var dominerande på Flashback Forum, och som konkret tar sig uttryck i ett avståndstagande från all vetenskap som kommit till andra slutsatser än den ovan. På så sätt underkänns stora delar av de poststrukturalistiska strömningarna inom akademin, och framförallt genusvetenskap ‒ eftersom stora delar av dessa discipliner inte godtar en sådan, essentialistisk, definition av den mänskliga kroppen. Genusvetenskapen diskuteras i särskilt negativa termer, där kritiken främst riktar sig just mot att genusvetenskapen enligt kritikerna inte accepterar den essentialistiska tolkning av kroppen som är dominerande på Flashback Forum. Istället förordar många av skribenterna akademiska discipliner som evolutionspsykologi och neurologi ‒ som de menar är mer vetenskapliga.”

Inom vetenskap strävar man efter den enklaste modell som är kompatibel med verkligheten. När en modell tydligt motbevisats, måste den revideras eller förkastas. Om man istället väljer att behålla sådana modeller, trots att de motbevisats, då ägnar man sig inte åt vetenskap. Och låtsas man att alternativen är att förneka biologins roll, eller att vara essentialist/biologist, då är man en polariserande och polemisk debattör.

Om den liberal-jämställdistiska diskursen: ”Denna diskurs vilar alltså på en liberalindividualistisk grund istället för en konservativ korporativistisk sådan, och kritiserar inte feminismen för att feminismen skulle vara för jämställdhet, utan för att feminismen anses vara emot jämställdhet. Diskursen som sådan vilar dock på två stora motsägelser:

 1. Om det biologiska är det som främst determinerar mänskligt handlande, hur kan då det fria valet ställas i centrum som rör frågor som t.ex. varför kvinnor tenderar att hamna i låglönesektorer? Hur kan det både vara deras fria val och därför ansvar, men samtidigt också uttryck för deras biologiska betingelser?
 2. Om jämställdhet kännetecknas av lika rättigheter och möjligheter, i sig ett uttryck för alla människors lika möjlighet att använda sig av sitt förnuft, hur kommer det sig då att män kan vara strukturellt diskriminerade (men uppenbarligen inte kvinnor)?

Första punkten läser jag först som Ewalds egen polarisering av frågan, att erkännandet av att biologi spelar roll skulle innebära ett kategoriskt förnekande av fri vilja. Detta genom att se det som att ett erkännande av biologins roll innebär att man hävdar att alla individers alla val är fullständigt bestämda av biologin, så att det inte finns något utrymme för fri vilja. Eller menar han att fria val som görs med hänsyn till vilka preferenser man har är en paradox, att existensen av ens preferenser innebär att valet inte är fritt? Det skulle jag uppfatta som en väldigt märklig tolkning av ”fria val”.

Det finns feminister som hävdar att män omöjligen kan vara utsatta för strukturell diskriminering (ofta med motiveringen att män är överrepresenterade på toppen), men jag har inte sett någon antifeminist hävda detsamma om kvinnor. Det är inte så att kvinnor inte kan vara diskriminerade, men det är en empirisk fråga huruvida något kön blir diskriminerat i ett givet sammanhang. Skall man hävda att kvinnor (eller män) blir diskriminerade bör man ha någon grund för att hävda att det verkligen är diskriminering, inte bara ett ”sämre” utfall som följer av att man har gjort andra val. Feminismen har bedrivit kamp mot diskriminering av kvinnor, och samhället tar starkt avstånd mot diskriminering av kvinnor, vilket resulterat i att all signifikant och påvisbar diskriminering av kvinnor mer eller mindre blivit åtgärdade. För att fortsätta hävda att kvinnor är diskriminerade, tar man även de ”sämre” utfall som är resultatet av fria val, inte diskriminering, man hävdar att det är diskriminering, och driver igenom fördelaktig behandling av kvinnor, för att kompensera dem för konsekvenserna av deras egna val. Resultatet blir mansdiskriminering.

Den liberal-jämställdistiska diskursen kan om någonting tolkas som en något fundamentalistisk tolkning av den liberala idégrund den vilar på; människor förstås som att de alltid agerar rationellt, det enda som anses diskriminera är lagstiftning, andra formella diskrimineringsgrunder förbises ‒ och framförallt, att det enda som existerar är individer.”

Att förespråka att människor bör ha en stor grad av frihet, och i stor utsträckning få ta konsekvenserna av sina egna handlingar, är inte att hävda att människor alltid agerar rationellt. Jag känner inte igen att det skulle vara vanligt bland feminismkritiker att hävda att människor alltid skulle vara rationella.

Det jämställdistiska inkluderar även lika värde, vilket implicerar att samhället skall anpassa sig lika mycket utifrån mäns och kvinnors behov. Även om man har lika rättigheter och skyldigheter kan alltså samhället vara skevt på ett sätt som kan beskrivas som diskriminerande. Om t.ex. samhället i flera decennier driver frågan, ”Hur kan vi anpassa skolan så att flickornas (relativa) resultat maximeras?”, och gör detta utan hänsyn till pojkarnas resultat, så blir resultatet diskriminerande.

Om varför man blir antifeminist: ”Jag kan utifrån mina analyser dock försöka att göra några kvalificerade gissningar: Vad som är en vanlig retorik på Flashback Forum är en betoning på den egna identifikationen som t.ex. arbetare eller icke-stockholmare ‒ och många skribenter beskriver just hur överklassmannen må vara överordnad, men inte vanliga arbetare som skribenten själv. Samtidigt förs ofta kritik fram mot vad som anses vara en “mediafeminism”, som tar sitt uttryck i en samling privilegierade kvinnor som, trots sin privilegierade position, ser sig själva som underordnade. I en samhällelig kontext där arbetslösheten är hög, glesbygden dör ut och många människor känner sig onödiga, blir kategorin man viktigt att behålla för vissa av de individer som definierar sig som män (jfr Sennett 2007). Kategorin man blir helt enkelt en garant för en överordnad position. De “överlägsna” feministerna blir då ett hot, då de ses som människor som vill ta ifrån redan “underlägsna” män det sista de har ‒ deras position som män.”

Nu har jag inte koll på vilka som debatterar på Flashback, men det är ofta man från feminister ser ovanstående negativa stereotyper om feminismkritiker, utan grund. Både Malin Holm Och Emma Åhman avviker när de skriver i sina rapporter om jämställdismbloggare att de är relativt välutbildade, men det kanske är en annan situation på Flashback – jag kan tänka mig att många välutbildade inte trivs i den kaotiska debattmiljön.

Annonser

Written by bittergubben

11 augusti, 2013 den 16:34

12 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Kan man alltså bli fil kand i genusvetenskap genom att analysera valda inlägg på Flashback och dessutom ha felaktig grammatik i uppsatsens titel? ”Vart” ska alltså vara ”Var”, åtminstone enligt min ordbok.

  Ge grabben en doktorandtjänst eller en fast anställning på något regeringskansli!

  Ekvalist

  11 augusti, 2013 at 20:34

  • Rubriken var ju ett citat från en av flashbackmedlemmarna. Han kan väl inte ändra citatet bara för att det ska bli mer rätt svenska…

   Mariel

   11 augusti, 2013 at 21:29

  • Titeln inleds med ett citat, så det är inte hans felstavning, har nu lagt till ett förtydligande av det. Däremot kan det kanske kallas för härskarteknik att han väljer just att lyfta fram någonting som är grammatiskt fel?

   bittergubben

   11 augusti, 2013 at 22:44

 2. Bra att du bloggade om detta.

  Mariel

  11 augusti, 2013 at 21:28

 3. […] inom ”teorin” säger det är så. Jag passar på att peka ut samma stycke som Bittergubben bloggat […]

 4. Om Twitter är en pissränna så är Flashback en bajstunna.

  Malte Skogsnäs

  12 augusti, 2013 at 06:43

 5. Visst finns det bajstunnor på Flashback, men det finns också glimmande juveler som tex Jan Böhme
  professor i molekylärbiologi, ”Hamilkar” på Flashback. Själv är jag väl lite mitt emellan.

  Fugen

  12 augusti, 2013 at 08:02

 6. ” för att sedan även formulera om de faktiska inläggen till semifiktionella “scener” i min redovisning av studiens resultat”
  ”detta har jag gjort både på grund av att scenerna jag skapat just är skapade, och att det går inte längre att säga att den text jag skrivit in i texterna är samma text skribenten själv skrivit”

  Så på ren svenska så skriver han ”ingenting av det jag bygger mitt examensarbete på har någonsin hänt i verklighet utan allt är en fantasi skapad i mitt eget huvud”
  Det måste vara jobbigt när verkligheten inte stämmer överens med de teorier man lärt sig i skolan men borde man inte då inse att teorierna inte stämmer och omarbeta dem i stället för att skapa en fiktiv verklighet?

  jonasbsson

  12 augusti, 2013 at 08:47

  • Nja, riktigt så illa är det inte. Det råmaterial han utgår från har hänt. Men han har omformulerat det i sin redovisning, de som skrev råmaterialet är inte ansvariga för hans omformuleringar, vilket motiverar anonymisering trots att råmaterialets skribenter redan var anonyma. Sedan kan man undra varför han håller på så överhuvudtaget. Det mest rimliga är att ta några välskrivna och sammanhängande citat, som uppskattas av andra på forumet, och använda dem för att illustrera, istället för att göra egna omformuleringar och skapa egna texter. Då har man fortfarande problemet med godtycke i urvalet, men läsaren kan själv granska tolkningarna, något som nu är väldigt svårt, eftersom vi inte vet vilka texter han tolkat och omformulerat.

   bittergubben

   12 augusti, 2013 at 09:21

  • Hur vet vi att det inte är så illa?
   Om du tar en text, läser den och sen ska återge den så kommer du medvetet eller omedvetet lägga in din tolkning i den. Hur många gånger har man inte sett trådar spåra ur bara för att man tolkat vad någon skrev som något annat än det som den som skrev menade. Om han han har velat anonymisera texten så har han skrivit om den helt och hållet och då är det hans tolkning av vad som skrevs.

   Varför skriver jag det här, jag gillar ju inte Flashback, för många troll där. Jag tror inte det skulle vara så svårt att hitta värre exempel än de han ”hittade på”. Hjälp, jag är bittrare än självaste Bittergubben 🙂

   jonasbsson

   12 augusti, 2013 at 10:06

  • Ja, ok, eftersom vi inte kan granska han omformuleringar, vi vet inte riktigt hur illa det är – men vi vet inte heller att det är så illa att hans tolkningar är så dåliga att de är fullständigt frikopplade från vad råmaterialets skribenter menade.

   bittergubben

   12 augusti, 2013 at 10:58

 7. […] Bittergubben och Genusdebatten har gått igenom det. […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: