bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Civilekonomerna: Lön efter utbildning och kompetens

with 7 comments

GP har publicerat debattartikeln ”Barn bromsar karriären – men bara för kvinnor” av Jens Jacobsson, förbundsdirektör, Civilekonomerna, och Sara Lindberg, utredare, Civilekonomerna. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1597998-barn-bromsar-karriaren-men-bara-for-kvinnor

I Civilekonomernas senaste rapport, Lön efter utbildning och kompetens, konstaterar förbundet att de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan uppgå till hela 16 procent i vissa avtalsområden. Vi ser allvarligt på detta och har valt att göra en djupanalys över löneskillnaderna bland samtliga högskoleutbildade ekonomer. … När vi rensar för skillnader i befattning, erfarenhet och övriga lönepåverkande faktorer och bara tittar på vilken lön en kvinna med barn har och vilken lön en man med barn har, visar det sig att kvinnor har betydligt lägre lön än män. Exempelvis har en man med två barn 28 procent högre lön än en kvinna med två barn. De här löneskillnaderna kan inte förklaras av att kvinnorna på något sätt har lägre ambitioner. Samtliga beräkningar avser heltidsarbete. … Civilekonomerna menar att arbetslivet måste få upp ögonen för och bekämpa de oförklarliga löneskillnaderna. Familj och karriär måste vara möjligt både för kvinnor och för män. Män tar fortfarande ut en betydligt mindre del av föräldraförsäkringen än kvinnor och i många fall tar kvinnor också ett större ansvar för hemmet.” (min fetstil)

Först missar jag det om att de ”valt att göra en djupanalys”, och antar att de baserar sig på den nämnda rapport som är skriven av just Sara Lindberg: ”Lön efter utbildning och kompetens: En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män”, 2012, http://www.civilekonomerna.se/portal/pls/portal/docs/1/542001.PDF, http://jamda.ub.gu.se/handle/1/666

Men jag hittar inget i rapporten när jag söker på ”barn”. Det finns ett diagram för löneutveckling där man delar upp utifrån både kön och föräldraledighet, men det är utan regression för andra faktorer, eller ens hänsyn till längden på föräldraledigheten.

Det står ingenting om hur de i sina data skattat för personernas ambitioner, eller ens att de skulle ha några sådana skattningar. Det står däremot: ”Huruvida kvinnor skulle vara mindre intresserade av att leda andra i en organisation, dvs. att inneha en chefsposition är en fråga som undersöks i Saco-rapporten från år 2007 ”Mer lika än olika”. I rapporten konstateras att det bland akademiker inte finns några uppenbara skillnader mellan män och kvinnor vad gäller viljan att leda andra.”

Det verkar dock som att det närmaste den rapporten kommer till att ställa frågor om karriärambitioner är: ”Om du tvingas välja, lägger du din kraft och ork i ditt arbete eller i privatlivet?”, samt ”Hur viktigt är det för dig att leda andra i organisationen?”. Frågan är ju, är man villig att ta de kostnader som hänger ihop med avancemanget; som arbetsbelastning, att det kan vara ensamt på toppen, etc. Men sådant verkar de betrakta som något som borde vara irrelevant för frågan om chefskap: ”Att det finns en viss tveksamhet bland kvinnliga akademiker att ta sig an chefskap stämmer också med erfarenheter från Sacos ledarskapsprojekt, där många kvinnliga akademiker gav uttryck för att det personliga priset att gå vidare i karriären var för högt. Det är dock inte de kvinnliga akademikernas vilja det är fel på. Det är snarare betingelserna för karriär och chefskap som brister.”, från rapporten ”Mer lika än olika – kvinnliga och manliga akademiker om organisationsvärderingar och karriär”, från 2007, av Charlotta Krafft, baserad på enkät bland Saco-medlemar, http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/2007_Mer%20lika%20%C3%A4n%20olika.pdf

Åter till Civilekonomernas rapport. Vad menas med att de har rensat för ”övriga lönepåverkande faktorer”? Det förefaller som att massvis med faktorer utelämnats. Enligt rapporten har regression gjorts med följande modell:

Modell för stegvis analys av löneskillnader per sektor, avtal och arbetsområde:

Log(Lön)= ß01Kvinna + ß2Ålder + ß3Ålder^2+ß4 Chef +ɛ

där ”Lön” är fast kontant månadslön, inklusive rörlig lön och naturaförmåner; ”Kvinna” och, ”Chef” är dummyvariabler och ɛ är den statistiska feltermen. ”Ålder^2” kontrollerar för åldern som antas ha avtagande påverkan på lönen.

ß1 är det skattade rålönegapet mellan kvinnor och män i en modell med enbart kön som oberoende variabel.”

De har alltså inte tagit med föräldraledighet (enkäten har en binär fråga om det, alltså utan hänsyn till hur lång föräldraledigheten varit, och inte ens den binära faktorn ingår i deras regression), vab, frånvaro i övrigt, villighet att resa i yrket, befattning har de reducerat till chef eller inte, trots att de har tillgång till en indelning i fler steg. Det står att ”I Civilekonomernas lönestatistik … deltidsanställdas löner räknas upp till heltid”, men deltid eller heltid har mig veterligen betydelse för löneutvecklingen, så skulle behöva tas med i modellen, för att inte nämna variationerna i vad heltid innebär; mig veterligen arbetar heltidsarbetande män statistiskt sett några timmar mer per vecka än heltidsarbetande kvinnor, vilket skulle vara relevant. De saknar alltså massvis med relevanta parametrar, även sådant som uttryckligen omnämns i debattartikeln i GP, saker som skulle förklara mer av löneskillnaden. Antagligen större delen av den?

Min andra tanke är att det inte kan vara samma rapport. Det är alltför stor diskrepans mellan vad som hävdas i artikeln och vad som rapporten har stöd för. Jag frågar, och det visar sig att artikeln är baserad på en utförligare analys som inte publicerats, inte på den nämnda rapporten. Lindberg: ”Rapporten Lön efter kompetens som du nämner är upprinnelsen till den djupanalys som vi valde att göra för att hitta fler förklarande faktorer bakom inkomstskillnaderna. Vi har låtit SCB göra körningar på alla yrkesverksamma ekonomer och därefter gjort regressionsanalyser där vi kan rensa för befattning, storlek på företag , region, sektor, ålder mm.”

Nedan Lindbergs svar på email jag skickade, i det första har hon har svarat ”inline”. Jag har lagt till ”BG” före det jag skrev.

Korrespondensen ger mig dock inte något ökat förtroende för hur pass underbyggda slutsatserna är. Hur kan de dra slutsatsen att könsskillnaden i inkomst mellan mödrar och fäder är diskriminering, och hävda att de har rensat för ”övriga lönepåverkande faktorer”, när de inte ens har med någonting så uppenbart relevant som föräldraledighet och dess längd? Det som för mig är mer eller mindre oförklarligt, är hur civilekonomernas förbundsdirektör Jens Jacobsson, och utredare Sara Lindberg, kan säga att de löneskillnader, som inte förklaras av en modell som saknar flera mycket relevanta faktorer, skulle vara oförklarliga löneskillnader.

Lindberg svarar inline:

BG: Det är alltså en ny analys av samma enkätmaterial som användes av den tidigare rapporten, men med en utförligare modell? Eller är det baserat på (ytterligare) material från SCB? Och rapport över den nya analysen har inte publicerats ännu?

Svar: Statistiken i debattartikeln är en ny analys av löneskillnaderna bland landets samtliga yrkesverksamma ekonomer drygt 70 000 individer. Genomförd av SCB. Den analysen är en uppföljning av en rapport om löneskillnader bland våra medlemmar den vi inleder med i debattartikeln. Någon rapport på den nya analysen har inte publicerats

BG: När ni skriver i debattartikeln att ni rensat för ”övriga lönepåverkande faktorer”, skall man läsa det som att ni rensat för en del övriga sådana faktorer, men att många faktorer saknas, eller har ni ett mer komplett material? T.ex. hanteras i rapporten föräldraledighet som binär fråga, och det låter som att enkätfrågan var binär, men det är antagligen stor skillnad i lönepåverkan om man tagit 2 månader eller 15 månader; frånvaro som vab, sjukfrånvaro, tjänsteledighet eller annan frånvaro; villighet att resa i yrket, deltid eller heltid (har mig veterligen betydelse för löneutvecklingen, så att man inte bara kan skala upp lönen i proportion till arbetstimmarna), hur lång arbetstiden är (har hört det hävdas att heltidsarbetande män statistiskt sett arbetar några timmar mer per vecka än heltidsarbetande kvinnor).

Svar: I analysen genomförd av SCB har vi, utöver de faktorer jag anger i debattartikeln, tagit hänsyn till geografiskt läge storstad/mindre ort, utbildningsinriktning, stort mellan eller litet företag, ålder, erfarenhet.

Föräldraledighet ingår inte som faktor, då statistik saknas på detta. Alla löner i statistiken avser heltidslöner.

BG: Det står inte heller någonting i rapporten om hur ni mätt ambitioner, men i artikeln skriver ni ”De här löneskillnaderna kan inte förklaras av att kvinnorna på något sätt har lägre ambitioner”. Det är sådant här jag reagerade på vid läsningen, särskilt som artikeln talar om ”oförklarliga” löneskillnader, vilket gör anspråk på att man undersökt alla rimliga förklaringar. Hur mycket mer komplett är den nya analysen?

Svar: Vad som menas med meningen att löneskillnaderna inte kan förklaras av lägre ambitioner är att alla löner avser heltid. Dvs det är inte så att de konstaterade  lägre lönerna skulle förklaras av att kvinnorna arbetar deltid.

Bittergubben:

I rapporten står att ”I Civilekonomernas lönestatistik … deltidsanställdas löner räknas upp till heltid”. Du skriver: ”Alla löner i statistiken avser heltidslöner”. Avser statistiken enbart faktisk heltid, eller har ni med deltid som räknats om? I så fall, hur, är det bara skalning med konstant timlön? Hur har ni hanterat de som tidigare periodvis arbetat deltid? Något som jag som sagt tror påverkar löneutvecklingen.

Heltid uppfattar jag som ett något nominellt begrepp, i realiteten kan det variera hur många timmar det faktiskt blir. Om någon i praktiken i genomsnitt arbetar säg 43 timmarsvecka och någon 38 timmars, då är det rimligt att det blir en löneskillnad, och en löneutvecklingsskillnad. Har ni skattningar för faktisk arbetstid, eller är det bara nominell heltid? Eftersom jag inte sett något om sådana skattningar, antar jag att det är nominell heltid, men tycker då att ni tillskriver det en orimligt stor betydelse.

”Vad som menas med meningen att löneskillnaderna inte kan förklaras av lägre ambitioner är att alla löner avser heltid”. Detta är för mig en märklig och avgränsad användning av ordet ambition, det brukar vanligen inkludera hur villig och motiverad någon är att satsa på karriär. Anser du att det räcker med nominell heltid för att man skall kunna utesluta att det ens ”på något sätt” föreligger relevanta skillnader i ambitioner? Annars förstår jag inte meningen: ”De här löneskillnaderna kan inte förklaras av att kvinnorna på något sätt har lägre ambitioner”.

Lindberg:

Statistikuppgifterna (SCB Lisa-databas), är baserad på arbetsgivarnas uppgifter om tjänstgöringsomfattning där ex. en deltid på 80% räknats upp till 100%, helårsuppgifter. Obetald arbetstid finns det av naturliga skäl inga uppgifter på.

Vad gäller begreppet ambitioner i debattartikeln och huruvida heltidslöner ger tillräcklig information. Förbundet får med jämna mellanrum samtal från medlemmar, kvinnor, som upplever att de missgynnas lönemässigt och karriärmässigt. Många medlemmar, kvinnor, vill klättra i karriären men upplever att de av olika skäl bromsas. Statistiken i denna analys stödjer förbundets samlade bild och uppfattning att det inte handlar om att kvinnor har lägre karriärambitioner än män.

Annonser

Written by bittergubben

3 maj, 2013 den 09:04

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. De kan ju försöka förklara hur det fortfarande kan finnas män på civilekonombefattningar, om det enligt deras siffror är upp till 28% billigare att anställa en kvinna för att göra samma jobb.

  bashflak

  3 maj, 2013 at 10:15

 2. Som man ropar får man svar, kan man sammanfatta det hela till. Det är inte fråga om ”oförklarliga” löneskillnader. Det har ju visat sig att ju fler faktorer som beaktas, desto mer kan förklaras. Hon erkänner ju själv att de inte har info om exempelvis ”heltid” alltid betyder samma sak. Skillnaderna är oförklarade med hänsyn till den metod som använts och de fakta som finns tillgängliga. Detta säger inget om ifrågan huruvida skillnaderna är oförklarliga eller inte, men marknadsekonomins lagar och det faktum att fler faktorer genomgående minskar skillnaderna talar emot hennes slutsatser.

  lavazza1891

  3 maj, 2013 at 10:36

 3. Det vore ju intressant att få reda på vad ”de olika skälen” som bromsar kvinnorna i deras karriärer är.

  lilycrowart

  3 maj, 2013 at 18:42

 4. Beundransvärd rapportering!

  kimhzabremersbodega

  3 maj, 2013 at 20:19

  • ”Vad som menas med meningen att löneskillnaderna inte kan förklaras av lägre ambitioner är att alla löner avser heltid. Dvs det är inte så att de konstaterade lägre lönerna skulle förklaras av att kvinnorna arbetar deltid.”
   Spännnande definiering av ambition. För mig innebär ambition att utvecklas i yrket antingen som specialist eller som chef. Om man i studien jämför de som väljer att bli chef med de som väljer att jobba på en annan nivå så borde utfallet i löneskillnad inte förvåna. Håller också med om man måste räkna faktiskt antal arbetade timmar och inte de timmar som står i avtalet. Om någon regelmässigt jobbar mer än 40 timmmar i veckan så hoppas jag verkligen att det syns i lönekuvertet.
   De skriver också om kvinnor som upplever sig lönemässigt eller karriärmässigt bromsade. Är det fakta eller upplevelser ? Man kan uppleva väldigt mycket utan att det är sant. Har svårt att tro att någon smart arbetsgivare bromsar någon med ambitioner oavsett kön.

   Pelle2

   3 maj, 2013 at 23:12

 5. Pelle2: Ja, om det är egna beskrivelser av egna upplevelser som gäller, så blir det ju att den som tar i mest i gnällandet på andra som vinner, inte den som tar i mest i det arbetet och det egna ansvaret.

  lavazza1891

  6 maj, 2013 at 11:46

 6. Detta är strategin från feministerna när det gäller löneskillnader. Samma felaktigheter upprepas igen, och igen, och igen, ad nauseam.

  Anders

  11 maj, 2013 at 10:16


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: