bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Bloggöversikt

with 4 comments

En översikt över gamla inlägg. Översikten kommer att uppdateras emellanåt.

Om Skolan

Könsskillnader i grundskolebetyg 1998-2011 – Jämför resultat på nationella prov med slutbetyg, både genomsnitten och andel MVG, i olika ämnen, över tid.

Könsskillnader i grundskolebetyg 1998-2010 – Jämför genomsnittliga resultat på nationella prov med slutbetygen i olika ämnen över tid.

Antipojkskolan – Listar några olika förändringar av skolan som varit av ondo för pojkarna.

Osakliga betygsskillnader mellan könen – Även när pojkarna i genomsnitt skriver bättre på de nationella proven, får flickorna högre slutbetyg.

Till utantillinlärningens försvar – Det finns helt enkelt en hel del som man behöver lära sig utantill, där tyckanden och kännanden inte räcker till.

Blandade citat från skolrapporter – Långt inlägg med ett antal citat från olika skolrapporter, som DEJA.

Grundskolepågar, bli gerillastudenter! – Om skolan inte är intresserad av att undervisa pojkar på ett fungerande sätt, gäller det som pojke att ordna med sina egna studier.

Analytic phonics och Synthetic phonics – Korta beskrivningar av hur dessa båda undervisningsmetoder fungerar.

 

Om feminism och antifeminism

Jag är en antifeminist – Jag är för jämställdhet mellan könen, lika spelregler, lika värde, och är därför emot feminismen, som dömer och värderar människor utifrån deras kön.

Anna Laestadius Larssons dåtida själsfränder – Dagens feminism står för kvinnochauvinism och kvinnoprivilegier, precis som dåtidens manschauvinism stod för mansprivilegier. De som vill ha lika spelregler förkastar både kvinnochauvinismen och manschauvinismen.

Feminismen och empatin – Olika analytiska felslut som kan förekomma vid en skev empati, där man bryr sig mycket om den ena parten, men mindre om den andra.

En jämställdists Jämställdhetslabyrint – Förhållandet mellan de olika ismerna.

Vad är en ”ist” och en ”anti-ist”? – Att bekänna sig till en ideologi innebär inte att man är ansvarig för vad andra anhängare tycker. Feminism, kommunism, och deras anti-ismer som exempel.

Feminismen är kvinnochauvinistisk – Chauvinism innebär att man tycker att det egna könet är bättre och/eller mer värt en det andra könet. En del blandar ihop chauvinism med manschauvinism, men chauvinism kan även betyda kvinnochauvinism – att betrakta kvinnor som bättre och/eller mer värda än män.

Gammal bok: The Fraud of Feminism – Antifeministisk bok från 1913 som finns att läsa på nätet.

Om feminismens kollektiva analys – Enorm skillnad på att göra statistisk analys och att reducera individer till kollektivmedlemmar. Också semantiken för generaliseringar som ”män våldtar”.

Är feministiska halmgubbar ibland seriösa? – Är de feministiska halmgubbarna en härskarteknik, eller är feltolkningarna resultatet av en associativ logik?

Feminismens “kvalitativa” diskurs – Ett selektivt urval av vilka historier man berättar om, för att måla upp en bild där kvinnor är bra, goda och diskriminerade, medan män är dåliga, onda och priviligierade. Istället för att försöka få en helhetsbild och kvantitativa studier för att ta reda på hur det egentligen ser ut.

Feminister, för att döma en handling, byt kön! – Feminister ger ofta väldigt olika analys av likvärdiga situationer, om de inblandade parternas kön blivit ombytta.

Vad har en feminist för kompetens att göra jämförelser mellan könen? – Skall man jämföra könens situationer, måste man beakta båda könens situation, det krävs alltså att man är insatt i båda könens situation.

 

Diskriminering

Diskriminering till förmån för kvinnor inom elitidrotten – Lång genomgång av olika feministiska påståenden om kvinnodiskriminering inom elitidrotten, där det i samtliga fall visar sig vara förmånlig behandling av kvinnor.

Vilket kön är diskriminerat i dagens Sverige? – Kvinnodiskriminering tolereras inte, det ses till och med som ett allvarligt problem om kvinnor har sämre utfall, även om detta orsakas av legitima skäl, men mansdiskriminering går tydligen bra.

Kvinnor har samma möjligheter att kombinera karriär och familj – Att kombinera karriär och familj handlar om att acceptera att försörja en relativt hemmavarande partner. Kvinnor har möjligheten att vara den relativt hemmavarande partnern, män har knappt det valet eftersom kvinnor i så liten utsträckning accepterar försörjarrollen.

Därför är kvinnoyrken lågavlönade – Män svarar kraftigare på ekonomiska incitament. Om det räcker med en låg lön för att attrahera tillräckligt med personal, kommer en låg lön erbjudas, men då har männen sökt sig annorstädes, medan kvinnor som inte svarar så starkt på löneincitament stannar kvar.

Könskvotera mera, men i kvinnoyrken – I yrken där man behöver kunna relatera till personer av båda könen, såsom psykologer, dagispersonal, och genusvetare, där är det viktigt att yrkeskåren har tillgång till båda könens perspektiv, alltså att båda könen är representerade i yrkeskåren. Men i yrken som pilot och brandman, där det är lösningar på tekniska uppgifter som dominerar, är könsfördelningen inte viktig.

Allt åt alla hävdar mansvälde – De presenterar vad de kallar för en ”bombmatta av statistik”, men den styrker inte på något sätt att vi skulle ha ”mansvälde”.

Ambitionsmaktordningen – Den så kallade könsmaktsordningen är ett urvattnat korrelat av ambitionsmaktordningen.

 

Könsroller

SCBs Tidsanvändningsundersökning 2010, utifrån kön och familjesituation – Nonsens att påstå att kvinnor dubbelarbetar, när det bland sammanboende är så att männen har något större sammanlagd arbetstid (lönearbete + hemarbete).

Om slampor och deras status – En kvinna har rätt att vara slampig om hon vill det, men en man har rätt att inte vilja ha en sådan kvinna som partner.

Att jämföra värderingen av maskulint och feminint – Feminister kommer fram till att det manliga värderas högre, genom ett selektivt urval av vilka kriterier som beaktas.

Om könsnormerna – Kvinnlig anorexia och manliga pissing contests är könsinterna normer, som inte efterfrågas av motsatta könet, men normerna är ändå deriverade från vad det motsatta könet efterfrågar.

Vadå avskaffa könsrollerna? – Långt och spretigt om feminismens krav på könsneutral miljö.

Polygami, monogami, och den sexuella frigjordheten – Konsekvenserna av några olika sätt att ordna relationerna mellan könen.

Playmaten och Flickvännen – Två olika ideal. Horan och madonnan är arketyper, inte ideal som det ibland hävdas.

Under det rosa täcket – En recension av Nina Björks bok, där hon framställer könsroller som bara socialt konstruerade.

 

Maktbalansen i genusfrågan

Gynocentriska vs patriarkala familjememer – Diskuterar könens relation och kvinnofrigörelser under historien. Långt.

Den viktigaste mansfrågan i dagens Sverige: den feministiskt vinklade diskursen – En del feminister tycker att feminismkritiker borde diskutera bara mansfrågor, och sluta kritisera feminismen. Men det är den viktigaste mansfrågan, kommer vi tillrätta med den så kommer de andra att lösa sig.

Män, gnäll mera! – Institutioner anpassar sig till omgivningens tryck. Om detta tryck är kvinnochauvinistiskt, där kvinnor är heliga medan det är ok att hata män, så får vi sådana institutioner. Det krävs att mansperspektivet också trycker på, om vi skall få någon jämställdhet.

Pendeln svänger – Den misandri och mansdiskriminering som feministerna etablerat skapar motstånd och aversion som kommer att ge en backlash. Men pendeln kommer inte slå över åt andra hållet.

Varför har flera västerländska samhällen blivit så feministiska? – Könens sätt att förhålla sig till varandra leder till att kvinnochauvinismen blir dominant i samhällen som är fria och välmående.

 

Biologi

Hjernevask, Jørgen Lorentzen och genusvetenskapen – En lång genomgång av norska TV-serien Hjernevask och debatten runt det.

Flickor mognar tidigare, men är det något för kvinnor att skryta över? – Att människor har så lång mognadstid, är antagligen en fråga om hjärnans mognadstid. Pojkars längre mognadstid skulle då innebära att mer tid investeras i manshjärnan än i kvinnohjärnan.

Scientific American: Girl Brain, Boy Brain? – En studie som konstaterar biologins betydelse, framställs i en artikel som om det var tvärtom.

Ströms källa 16: ”Lär sig flickor och pojkar olika?” – Pär Ström gör ett ordentligt stolpskott med en av sina källor, men bollen går på något sätt in ändå.

 

Hat

SCUM parafrasering: Svenska rasvetare hyllar judehat – En lång utläggning om hur svenska feminister och kulturskribenter hyllar ett extremistiskt hatmanifest.

Manshat på unga S-kvinnors Rebellablogg – De tycker att svenska män är så vidriga, att om de inte kan socialiseras om så vore det en ”jämställdhetsåtgärd” att låsa in dem allihop på institution. Och den feministiska bloggaren Sleepless försvarar manshatet.

Göteborgs-Posten kallar manshat för frispråkighet – Joanna Rytels hat mot vita män är tydligen konstnärlighet.

 

Övrigt

Hanna Gustafsson förklarar sin feministiska vrede mot Pär Ström – En lång genomgång som bemöter genusfolkets Hanna Gustafsson, efter att hon kritiserat jämställdismen i flera olika frågor, som breddningen av våldtäktsbegreppet, andel falska våldtäktsanmälningar, feminismens värdering av könen, könsroller, samhällets lägre värdering av mäns liv, genus vs kön, parkeringsskicklighet, med mera.

Hanna Fridén, pappadiskriminering som inte kan kallas orättvis, och påstått hemmafruvurmande – Långt inlägg, som börjar med att gå igenom svensk pappadiskriminering, Hanna Fridéns försvar av ”systemet” som icke orättvist (hon kommenterar att hon inte menade det så brett), och hennes antijämställdistiska halmgubbeangrepp mot Ström och Billing.

Dokument inifrån: Ingen riktig våldtäkt – Om någon som inte vill ha sex, ändå väljer att gå med på det, är det inte en våldtäkt. Men feministerna i det här programmet hävdar med bestämdhet att det är våldtäkt, att det räcker att kvinnan inte vill.

Genusvetenskap är pseudovetenskap: partnervåldet – Det är inte ny forskning som lett till ifrågasättande av männens dominans som förövare av partnervåld, sådana resultat har man fått hela tiden. Det som hänt är att det numera finns allt fler som inte låter sig tystas av feministerna, så att kunskapen om studiernas resultat börjat spridas.

”Every man for himself”: Elinder och Erixsons studie om fartygskatastrofer missade vädret – En studie av könens överlevnadsfrekvens vid 18 fartygskatastrofer, som felaktigt används för att hävda att normen om kvinnor och barn först skulle vara en myt.

Snubbar, bränn RH:n! Anlägg bekvämlighetsskägg! – Istället för daglig rakning, ta och trimma ner skägget till några millimeter någon gång per vecka. Bekvämlighetsskägget är inte bara för slutspelsperioder och tentamensveckor, det funkar året om.

Om politisk korrekthet – Politisk korrekthet är att avgöra om sakpåståenden är korrekta eller inte, baserat på om de lämpar sig för att argumentera för den egna sidans dogmer.

Filmen The Duchess – patriarkat och så kallade patriarkat – Sverige är inte ett patriarkat, men för att kunna fortsätta använda det negativt laddade ordet väljer många feminister att bredda betydelsen så enormt, att det avser samhällen som inte diskriminerar män så mycket som feministerna vill att män skall diskrimineras.

Kimhza Bremers Bodega – En utmärkt blogg!

 

Några externa länkar

http://www.pellebilling.se/wp-content/uploads/Manifest_Pelle_Billing.pdf – Pelle Billings manifest: ”Från feminism till jämställdhet”

http://genusdebatten.se/tag/genusbiblioteket/ – Ninnis recensioner av genuslitteratur, inklusive: Fanny Ambjörnssons ”I en klass för sig” och ”Rosa – Den farliga färgen”, ”Könsskillnadens etik och andra texter ” med ett urval av Luce Irigarays texter, Yvonne Hirdmans ”Genus – om det stabilas föränderliga form”, Simone de Beauvoirs ”Det andra könet”, Tiina Rosenbergs ”Queerfeministisk agenda”, ”Könet brinner!” med ett urval av Judith Butlers texter, och Nina Björks ”Under det rosa täcket”.

Written by bittergubben

7 februari, 2013 den 21:40

Publicerat i Uncategorized

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bra med översikt! Märkte du btw att jag återbloggade ditt inlägg om En jämställdists Jämställdhetslabyrint på genusdebatten.se ?

  Mariel

  7 februari, 2013 at 21:47

  • Ja, och tack för det. Jag läser inläggen på genusdebatten, även om jag sällan kommentera eller läser kommentarerna.

   bittergubben

   7 februari, 2013 at 21:57

 2. Tack för din referens, BG!

  kimhzabremersbodega

  14 februari, 2013 at 21:00

 3. Inlägget ersätts av en sida: https://bittergubben.wordpress.com/bloggoversikt/

  bittergubben

  6 november, 2013 at 22:34


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: