bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Flickor mognar tidigare, men är det något för kvinnor att skryta över?

with 3 comments

Flickorna drar ifrån pojkarna i skolan, det hävdas bland annat att det beror på att flickor mognar tidigare.

Många andra däggdjur mognar mycket snabbare än människor. Evolutionärt är det väl i allmänhet en fördel om de sårbara barnen växer upp snabbt, så att de kan springa ifrån rovdjur eller är stora nog att försvara sig.

Varför är människobarn så små och svaga under så många år? Hjärnan behöver lång tid på sig att mogna och utvecklas, och lära sig det den behöver lära sig. Jag tror den långa barndomen är en investering i hjärnans utveckling.

Att pojkar tar längre tid att mogna skulle då innebära att evolutionen kommit fram till att investera mer tid i utvecklingen av pojkars hjärnor. Vad skulle en sådan större investering säga om den könens relativa mentala potential? Denna fråga må vara manschauvinistisk, men i ett samhälle där skola och barnomsorg konsekvent utgår från flickan som norm, och sedan skyller pojkarnas resultat på att pojkarna skulle vara biologiskt underlägsna t.ex. baserat på deras senare mognad, så ställer jag motfrågan: Är verkligen flickornas tidiga mognad något att skryta över?

Den individuella hjärnans evolution tar tid

Jag menar inte evolution i genetisk mening, utan i den allmänna betydelsen, kraftiga förändringar utdragna över lång tid. Jämför revolution, där de stora förändringarna händer på kort tid.

Vi föds inte med en hjärna förprogrammerad att kunna göra det som en vuxen hjärna kan göra, utan snarare med en hjärna som är förprogrammerad att evoluera till att bli en vuxen hjärna, med ledning av erfarenheter och feedback från omgivningen. När en region utvecklas bildas ett överskott av kopplingar, många av dessa trimmas sedan bort, medan en del andra myeliniseras, får ett tjockare fettlager, som gör att signalen blir snabbare och effektivare.

Denna evolution tar tid. Hjärnan kan inte växa särskilt snabbt. Grupper av nya neuroner som läggs till i en del av hjärnan måste ges tid för att fylla den funktion de skall fylla, det måste avklaras innan ytterligare neuroner läggs till som bygger vidare. Mekanismerna är inte kända, vi vet inte riktigt hur hjärnan fungerar eller växer, men det tar tid för en hjärna att mogna.

Som kontrast, tiden för kroppen att växa upp till 70kg skulle kunna vara signifikant kortare. T.ex. en vanlig häst blir mogen på 4 år, fullvuxen på 6 år, och väger då 380-600kg. Att behöva 15 år för att bli 70kg handlar alltså inte om tiden det tar för människan att växa fysiskt. Det skulle kunna ske snabbare. Den långa mognadstiden för människor handlar om den stora komplexa hjärnan som behöver lång tid för att mogna.

Mänskliga barn växer kroppsligen relativt långsamt, desto mer energi och tid läggs på barnens hjärna. Barnet växer långsamt för att ge hjärnan tid att mogna, kroppen skall inte bli vuxen förrän hjärnan är någorlunda mogen. Något tillspetsat kan en bäbis betraktas som en hjärnkuvös?

Hos nyfödda är hjärnan i genomsnitt 12% av kroppsvikten, hos en vuxen 2.8%.

Bogin citerar: “a human child under the age of 5 years uses 40–85 percent of resting metabolism to maintain his/her brain [adults use 16–25 percent].”

“Children, of course, have a relatively larger disproportion between brain size and body/gut size than do adults. Added together, each of these constraints of childhood, an immature dentition, a small digestive system, and a calorie-demanding brain that is both relatively large and growing rapidly, necessitates a special diet that must be procured, prepared, and provided by older individuals.”

“Martin (1983) hypothesizes … At brain sizes above 850 cc the size of the pelvic inlet of the fossil hominids, and living people, does not allow for sufficient fetal growth. Thus, a period of rapid postnatal brain growth and slow body growth—the human pattern—is needed to reach adult brain size. Martin’s analysis is elegant and tenable. Nevertheless, the difference between ape and human brain growth is not only a matter of velocity; it is also a matter of life history stages. Brain growth for both apes and humans ends at the start of the juvenile stage, which means that apes complete brain growth during infancy. Humans, however, insert the childhood stage between the infant and juvenile stages. Childhood may provide the time and the continuation of parental investment, necessary to grow the larger human brain.” (Med “childhood” avses här perioden med barnmat, alltså efter att barnet slutat amma, men innan det är kapabelt att äta vuxenmat).

Källa för hjärnvikt och 3 citat ovan: Modern Human Life History – The Evolution of Human Childhood and Fertility av Barry Bogin

Flickor mognar tidigare

“Total cerebral volume peaked at 10.5 years in females and 14.5 years in males”

“Total gray matter peaked at age 8.5 in females and 10.5 in males”

“in the frontal lobe peak gray matter volume occurred at age 9.5 for females and 10.5 for males, in the parietal lobe at age 7.5 in females and 9 in males, and in the temporal lobe at 10 for females and 11 for males.”

Källa: “Sexual dimorphism of brain developmental trajectories during childhood and adolescence”, NeuroImage, volume 36, number 4, pages 1065-1073, July 15 2007

”Pojkars och flickors hjärnor är inte identiska och de utvecklas i olika takt. I vuxen ålder är mäns hjärnor större än kvinnors vilket har varit känt länge. Medan kvinnors hjärnor är som störst i 10–11-årsåldern är pojkars störst i 14–15-årsåldern. Den begynnande minskningen av hjärnans storlek är ett tecken på mognad och bortsortering av alla de kontakter som inte visat sig behövas för individen. Pojkars senare topp för hjärnans storlek bör ses i ljuset av psykologins beskrivningar av pojkars senare mognad. Hjärnans vita substans, dvs. alla trådar med isolering i hjärnan utvecklas åtminstone fram till 25-årsåldern. Utvecklingen är kraftig under tidig pubertet och flickornas topp kommer två år före pojkarnas (Lenroot et al., 2007). Det finns alltså robusta biologiska data som går hand i hand med observationsdata som talar om pojkars senare mognad till vuxenhet.” SOU 2010:52, Rapport VI från DEJA, Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat

Det torde vara väldigt svårt att hävda att det bara skulle vara en social skillnad. Att flickor mognar tidigare gäller ju allmänt i olika kulturer, och vi ser dessutom i västvärlden hur de numera mognar ännu tidigare än förr – den ökade sociala jämställdheten mellan könen har alltså inte lett till minskade skillnader i mognadstid.

”Flickor träder tidigare in i puberteten än pojkar. Möjligen har denna skillnad förstärks under de senaste åren (Diet och andra miljöfaktorer ligger möjligen bakom denna ökade skillnad). Det finns bra data som pekar på en sjunkande ålder för flickors inträde i puberteten med ett år de senaste 15 åren (Aksglaede, Sorensen, Petersen, Skakkebaek, & Juul, 2009).” SOU 2010:52, Rapport VI från DEJA, Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (Sid 14)

Det biologiska programmet för att utveckla individens hjärna är (ungefär) lika effektivt hos båda könen

Det finns antagligen variationer i prioriteringar som görs mellan pojkars respektive flickors hjärnutvecklingsprogram – t.ex. flickor mer verbala, pojkar mer rumsliga – och naturligtvis individuella variationer. Men om ett kön hade signifikant effektivare utveckling av hjärnan, skulle genetisk evolution till slut se till att även det andra könet började använda sig av samma mekanismer.

Skillnaden mellan könen är olika avvägningar, inte att någondera kön är fundamentalt bättre än det andra.

En avvägning mellan den mognadstid hjärnan har och vilken nivå som uppnås hos den mogna hjärnan är just en sådan avvägning. Ju längre tid det tar för en individ att bli vuxen, desto längre tid mellan generationerna, desto lägre nativitet, vilken evolutionärt sett är en nackdel. Om den större investeringen inte hade något resultat, varför skulle den då göras?

Hur stor är skillnaden?

Skillnaden i utfall torde vara betydligt mindre än skillnaden i investering, enligt principen om avtagande marginalnytta. D.v.s. om minimalt med tid är tillgängligt, kommer evolutionen ordna så att den används till det viktigaste, ytterligare tid används till något som är mindre viktigt, och för varje vidare steg så kommer nyttan med den extra tiden att avta.

Det kan ju också vara så att en mer aggressiv satsning på mannens hjärna kanske också innebär ett större risktagande, en potential för att nå en högre nivå men också en risk för ett sämre utfall. Flera studier indikerar en större variation i IQ mellan män än mellan kvinnor.

Det får även betonas, att förekomsten av intellektuell stimulans och utmaning under uppväxten, och likaså en adekvat diet, är viktigare faktorer än kön. Med antipojkskolor, där undervisningen anpassas till att uppmuntra flickorna utan hänsyn till hur pedagogiken fungerar för pojkarna, blir kvinnorna intellektuellt mer framgångsrika än männen.

Det finns flera studier som indikerar att män har 3-5 poäng högre IQ än kvinnor.

“A meta-analysis is presented of 57 studies of sex differences in general population samples on the Standard and Advanced Progressive Matrices (SPM and APM, respectively). Results showed that there is no difference among children aged 6–14 years, but that males obtain higher means from the age of 15 through to old age. Among adults, the male advantage is 0.33d equivalent to 5 IQ points. These results disconfirm the frequent assertion than there are no sex differences on the progressive matrices and support a developmental theory that a male advantage appears from the age of 15 years.” Källa: Sex differences on the progressive matrices: A meta-analysis av Richard Lynn och Paul Irwing (betrakta i synnerhet den senare delen av tabell 1).

Skillnaderna blir störst vid dö högre värdena, där männen dominerar.

“There were twice as many men with IQ scores of 125, for example, a level said to correspond with people getting first-class degrees. At scores of 155, associated with genius, there were 5.5 men for every woman.” Källa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4183166.stm (antagligen baserat på samma data som ovanstående rapport, men verkar som att man skulle behöva betala för att få tillgång till den här rapporten).

Den här sortens resultat är inte populära hos feminister. Larry Summers fick avgå efter ens ha föreslagit att det skulle kunna vara så, att män dominerar bland de högre IQ värdena, och att detta skulle vara delvis biologiskt, alltså inte enbart socialisering.

“We got a brutal glimpse into the thinking of a certain segment of the male species reading the transcript of the condescending musings of Harvard’s president, Lawrence Summers, on the ”intrinsic aptitude” and ”variability of aptitude” of women.

Whatever point he was trying to make, he ended up making this one: It’s not female aptitude that’s the problem, it’s male attitude. He confuses the roles society assigns to women with what women might really want. The ”different socialization” Dr. Summers talks about may be getting worse, thanks to goofballs like him. How did he get to be head of Harvard anyway?” Maureen Dowd in New York Times

En del angriper sådan forskning med att IQ tester skulle vara kulturberoende, och gynna västerländska män. Men att det har använts sådana kulturberoende IQ test vid andra tillfällen, är inte relevant när testerna som använts är kulturoberoende: “The Ravens tests are considered the most pure measure of g (the general factor of intelligence).  That is, they have very little contamination of the measurement of general intelligence by specific mental abilities.” Sex Differences in IQ

Andra hävdar att IQ inte är något relevant eller meningsfullt mått. Men i så fall så skulle det väl inte vara stötande att påstå att män har mer av det? En text om relationen mellan intelligens och IQ: Intelligence and g

Det som till syvende och sist är argumentet mot mäns dominans vid de högre IQ värdena är att feministerna vill att det inte skall vara så. Att det skulle riskera att ge kvinnor dåligt självförtroende, och därför får man inte säga så. Personligen tycker jag inte att det är något sakargument.

Sammanfattning

Pojkars senare mognad innebär en större tidsinvestering i mäns hjärnor än i kvinnors hjärnor. Frågan om detta kan medföra att män potentiellt skulle ha bättre hjärnor, är en manschauvinistisk fråga. Men i ett samhälle där det hävdas att det kvinnliga könet är minst lika bra som det manliga könet, på allt utom ren muskelstyrka, och att kvinnor/flickor är bättre än män/pojkar, på ett stort antal olika områden – d.v.s. att kvinnor totalt sett är bättre än män – så är jag motvallskärring motvallsgubbe och ställer den frågan – och föreslår ett politiskt inkorrekt svar.

Detta står inte i konflikt med att jag är jämställdist. Att vara jämställdist är att hävda att könen skall ha samma rättigheter och skyldigheter, och samma människovärde. Det är en värderingsfråga, som är oberoende av om det skulle föreligga empiriska skillnader mellan könen i förmåga och beteende.

 

Written by bittergubben

4 september, 2011 den 13:27

Publicerat i Uncategorized

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Grejen är att spridningen i den manliga populationen är större. Det gör att de smartaste domineras av män, men det gör även botten. Ärligt talat finns det en hel del riktigt korkade män också. Och en del av dem står för en majoritet av alla brott, dem vi alla får klä skott för.

  Jobbar som lärare sedan 13 år. Av de riktigt skarpa eleverna jag haft har de flesta, men inte alla, varit killar. Och även stolpskotten.

  AV

  4 september, 2011 at 22:26

 2. Har hört att den långa barndomen hos människan framför allt är till för språkutvecklingens skull, och det har väl att göra med hjärnans utveckling.

  Maria

  5 september, 2011 at 14:19

 3. […] Flickor mognar tidigare, men är det något för kvinnor att skryta över? – Att människor har så lång mognadstid, är antagligen en fråga om hjärnans mognadstid. Pojkars längre mognadstid skulle då innebära att mer tid investeras i manshjärnan än i kvinnohjärnan. […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: